Productvoorwaarden juridisch abonnement

Algemeen:
1.1 Het juridisch abonnement omvat enkel diensten waarbij het Nederlands recht van toepassing is en waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.
1.2 Het is niet mogelijk een juridisch abonnement af te sluiten ter zake van een geschil dat reeds voor of bij het aangaan van het juridisch abonnement bestond.
1.3 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Waarom Verweij Juristen?

  • Landelijke Dekking
  • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
  • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
  • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
  • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op

Diensten:

2.1 Het juridisch abonnement geeft de abonnee aanspraak op de verrichtingen zoals vermeld in de artikelen 2.2. t/m 2.5.
2.2 De abonnee kan onbeperkt eerstelijns juridisch advies inwinnen per telefoon (tot een maximum van 15 minuten) of e-mail omtrent diverse juridische vraagstukken die betrekking hebben op de rechtsgebieden waarop Verweij Juristen zich heeft toegelegd. Onder eerstelijns juridisch advies wordt verstaan het beantwoorden van juridische vragen die zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door Verweij Juristen kunnen worden beantwoord. Verweij Juristen zal bij de beantwoording van de vragen de uiterste zorgvuldigheid betrachten, doch wijst erop dat aan de beantwoording van vragen geen uitgebreid onderzoek van dossier, rechtspraak en literatuur ten grondslag ligt zodat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van advisering.
2.3 Het screenen van Nederlandstalige juridische documenten houdt in het bestuderen en becommentariëren van de documenten vanuit een juridisch perspectief (Maximaal 5 Nederlandstalige documenten van elk 4 pagina’s waarop Nederlands recht van toepassing is) Indien de abonnee meer pagina’s wil laten nakijken, dan wordt het gereduceerde uurtarief in rekening gebracht. Ook voor het opstellen of aanpassen van contracten of andere juridische documenten wordt het gereduceerde tarief in rekening gebracht.
2.4 Gratis aanmaningsbrieven: Verweij Juristen verstuurt de eerste aanmaning van een vordering van de abonnee rechtstreeks aan de desbetreffende debiteur.
2.5 Indien een vordering van de abonnee succesvol wordt geïnd door bemiddeling van Verweij Juristen, komen de buitengerechtelijke incassokosten die betaald worden door de desbetreffende debiteur in zijn geheel toe aan Verweij Juristen.
2.6 Voor alle werkzaamheden die buiten het juridisch abonnement vallen, hanteert Verweij Juristen een reductie op het uurtarief. In 2016 bedraagt dit 10% van het geldende uurtarief van € 89,00 exclusief btw.

Totstandkoming, duur & opzegging juridisch abonnement:
3.1 Het juridisch abonnement gaat in op de datum van ondertekening voor akkoord van het abonnement. Indien partijen schriftelijk een andere ingangsdatum overeen zijn gekomen geldt deze per ingang van deze datum. Onverminderd hetgeen over opschortingsrecht in de algemene voorwaarden van Verweij Juristen is bepaald, schort Verweij Juristen bij aanvang van het abonnement de uitvoering van de werkzaamheden op totdat de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs volledig is voldaan.
3.2 Het juridisch abonnement geldt voor een periode van 12 maanden en wordt steeds met eenzelfde periode verlengd. Na verlenging hebben partijen het recht het juridisch abonnement te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als datum van opzegging, wordt de ontvangstdatum bij Verweij Juristen gehanteerd.
3.3 Verweij Juristen behoudt zich het recht voor het abonnement met directe ingang te beëindigen – zonder restitutie van reeds betaald abonnementsgeld, indien de abonnee op oneigenlijke wijze gebruikt maakt van het abonnement. In dat geval worden alle door de abonnee nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
3.4 Eventuele werkzaamheden met betrekking tot lopende procedures die onder het juridisch abonnement vallen dan wel die worden verricht tegen de voor de abonnee geldende tarieven, zullen na afloop van het abonnement – voor zover die werkzaamheden worden verricht na afloop daarvan worden verricht tegen het dan door Verweij Juristen reguliere uurtarief.

Kosten & betaling juridisch abonnement:

4.1 De abonnee die het juridisch abonnement afsluit, is de overeengekomen abonnementsprijs verschuldigd. Het abonnementsbedrag kan enkel jaarlijks worden voldaan. Voor de kosten van het juridisch abonnement zijn het aantal werknemers binnen uw organisatie bepalend:
– 1-5 werknemers: € 349,00 exclusief btw per jaar
– 5-10 werknemers: € 698,00 exclusief btw per jaar
– 10-20 werknemers: € 1049,00 exclusief btw per jaar
4.2 Het abonnementsbedrag dient per jaar te worden voldaan, de  betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
4.3 Verweij Juristen is te allen tijde gerechtigd het abonnementsbedrag en de voor de abonnee geldende tarieven aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft de abonnee het recht het juridisch abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving tot verhoging met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Eventuele lopende werkzaamheden worden door Verweij Juristen afgerond en gedeclareerd op basis van de bestede tijd tegen het geldende gereduceerde uurtarief voor abonneehouders, tenzij daarover met de abonnee andere afspraken zijn gemaakt.
4.4 De bedragen die Verweij Juristen in het kader van de uitvoering van een opdracht aan derden dient te voldoen, worden als verschotten aan de abonnee doorbelast. Onder dergelijke verschotten vallen onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, kosten aangetekende verzending, kosten voor uittreksels uit onder meer het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4.5 Bij niet tijdige of onvolledige betaling van het abonnementsbedrag worden alle door de Abonnee nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar. Verweij Juristen behoudt zich het recht voor alle werkzaamheden op te schorten, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan. Gedurende de periode dat de Abonnee in gebreke is, zal het reguliere kantoortarief gelden.

Wijzigen abonnement & abonnementsvoorwaarden

5.1 Verweij Juristen behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.